فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ١٨٤: عشق جانان مرا ز جان ببرید

عـشـق جـانـان مـرا ز جـان بــبــریـدجان به عشق اندرون ز خود بـرهیدزانک جان محدثست و عشق قدیمهـرگــز ایـن در وجــود آن نـرســیـدعشق جـانان چـو سـنگ مقن…

عـشـق جـانـان مـرا ز جـان بــبــریـدجان به عشق اندرون ز خود بـرهید
زانک جان محدثست و عشق قدیمهـرگــز ایـن در وجــود آن نـرســیـد
عشق جـانان چـو سـنگ مقناطیسجـان ما را بـه قـرب خـویش کشـید
بــاز جـان را ز خـویـشـتــن گـم کـردجان چو گم شد وجود خویش بدید
بــعـد از آن بــاز بــا خــود آمـد جــاندام عـشــق آمـد و در او پــیـچــیـد
شـربـتـی دادش از حـقیقت عشـقجــمـلـه اخـلـاص هـا از او بــرمـیـد
ایـن نـشـان بــدایـت عـشـق اسـتهـیـچ کـس در نـهـایـتـش نـرسـیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج