فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٨٤: دین به دنیای دنی ای دل نادان مفروش

دین بـه دنیای دنی ای دل نـادان مـفـروشآنچـه درمصـر عـزیزسـت بـه کنعـان مفـروشهمتی را که به روشن گهری مشهورستچـون گـدایان تـنک مایه بـه یک نان مفـروشنـ…

دین بـه دنیای دنی ای دل نـادان مـفـروشآنچـه درمصـر عـزیزسـت بـه کنعـان مفـروش
همتی را که به روشن گهری مشهورستچـون گـدایان تـنک مایه بـه یک نان مفـروش
نـبــرد آب گــهـر تــلــخــی مــنـت ز مــذاقچون صدف آب رخ خویش به نیسان مفروش
دامـن وصـل، طـلـبـکـار تـهیدسـتـان اسـتفــقـر را ای دل آگـاه بــه ســامـان مـفــروش
بـاد دسـتـانه مـکـن عـمـر گـرامی را صـرفآنـچـه ارزان بــه تــو دادنـد تـو ارزان مـفـروش
رشـتـه عـمـر ابـد بـی گـره مـنـت نـیسـتجـگر تـشنه بـه سـرچـشمه حـیوان مفروش
ســاکــنــان حــرم از قــبــلــه نـمــا آزادنــدرهنمـایی بـه من ای خـضـر بـیابـان مفـروش
گـریه سـاخـتـه در انـجـمـن عـشـق مـکـنبـیش ازین دانه پـوسـیده بـه دهقان مفروش
پـیش من بـحـر ز گرداب بـود حـلقه بـگوشدیـده تــر بــه مـن ای ابــربــهـاران مـفــروش
عـارفـان زهد لبـاسـی بـه جـوی نسـتـانندبـرو ای شـیخ، بـه مـا پـاکـی دامان مفـروش
سـطـحـیـان غـور مـعـانـی نـتـوانـنـد نـمـودبـیش ازین جـلـوه بـه آیینـه حـیران مـفـروش
سـخـن از پــردگـیـان حـرم تــوفـیـق اسـتصـائب او رابـه زر و سـیـم لئیـمـان مـفـروش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج