فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٨٣: ای فلکها ز فروغ رخ زیبای تو خوش

ای فــلــکــهــا ز فــروغ رخ زیــبـــای تـــو خــوشعـالـم خــاک هـم از ســایـه بــالـای تــو خــوشچه بهشتی تو که چون کنج لب و گوشه چشمنیسـت جـایی که ن…

ای فــلــکــهــا ز فــروغ رخ زیــبـــای تـــو خــوشعـالـم خــاک هـم از ســایـه بــالـای تــو خــوش
چه بهشتی تو که چون کنج لب و گوشه چشمنیسـت جـایی که نبـاشـد زسـراپـای تـو خـوش
روزت از روز دگــر خــوشــتـــر ونــیــکــوتـــر بـــادکـه شــد امـروز مـن از وعـده فـردای تــوخــوش
نیسـت ممکـن که گشـاید ز تـماشـای بـهشـتدل هـرکـس کـه نـگـردد ز تــمـاشـای تـو خـوش
فــیـض درابــر ســیـاه و دل شــب مــی بــاشــدمی شود وقت دل از زلف سمن سای تو خوش
فــارغ ازعــذر ســتــم بــاش کــه درمـشــرب مـاهست چون لطف بـجـا، رنجش بـیجای تـوخوش
چـون مـه عـیـد بـه انـگـشـت نـمـاینـدش خـلـقلب هرکس شـود از لعـل شـکر خـای تـو خـوش
چیست دربـار تـوای تـاجر کنعان، که شده استدل یـک شــهـر زانـدیـشـه ســودای تــو خــوش
چــشــم بــددور زابــری بــلـنـد تــو کـه هـســتچـون مـه عـیـد دل خـلـق بـه ایـمـای تـو خـوش
بـرتـو صـائب نـمـک عـشـق و جـنـون بـاد حـلـالکـه مـراوقـت شـد از شـور سـخـنهای تـوخـوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج