فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ١٨٣: ای دل رفته ز جا بازمیا

ای دل رفــتــه ز جــا بــازمــیــابه فنا ساز و در این ساز میاروح را عـالـم ارواح بــه اســتقــالــب از روح بــپــرداز مــیـااندر آبـی که بـدو زنده شد …

ای دل رفــتــه ز جــا بــازمــیــابه فنا ساز و در این ساز میا
روح را عـالـم ارواح بــه اســتقــالــب از روح بــپــرداز مــیـا
اندر آبـی که بـدو زنده شد آبخــویـش را آب درانــداز مــیـا
آخـر عشـق بـه از اول اوسـتتــو ز آخــر ســوی آغـاز مـیـا
تا فسرده نشوی همچو جمادهـم در آن آتـش بـگـداز مـیـا
بــشــنـو آواز روان هـا ز عــدمچـو عـدم هـیـچ بـه آواز مـیـا
راز کآواز دهـــد راز نـــمــــانـــدمـــده آواز تـــو ای راز مـــیــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج