فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٨١: کم نگردید ز خط خوبی روز افزونش

کــم نـگـردیـد ز خــط خــوبــی روز افــزونـشسـبـز درسـبـز شد از خـط رخ گندم گونشگـفـتـم از خـط لـب او تـرک کـند خـونخـواریتـشنه تـر گشت ازین سـبـزه لب…

کــم نـگـردیـد ز خــط خــوبــی روز افــزونـشسـبـز درسـبـز شد از خـط رخ گندم گونش
گـفـتـم از خـط لـب او تـرک کـند خـونخـواریتـشنه تـر گشت ازین سـبـزه لب میگونش
داشـــتـــم از خـــطــش امــیــد خـــط آزادیسرخط مشق جنون گشت خط شبگونش
هیچ مـضـمـون خـط یار نـدانسـتـم چـیسـتحـسن خـط کرد مرابـی خـبـر از مضمونش
سرو چون سبزه خوابیده کشد خط به زمیندرریـاضــی کـه کـنـد جــلـوه قـد مـوزونـش
بــرده از کــار مــرا لــیـلــی آهـوچــشــمــیکــه روانــی بــرد ازریـگ روان هــامــونــش
مــی چــکــد زهــر ز تــیــغ نــگــه او صــائبتـا نهان شـد بـه خـط سـبـز رخ گـلـگـونش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج