فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ١٨١: دل چو دانه ما مثال آسیا

دل چــو دانـه مــا مــثــال آســیـاآسیا کی داند این گردش چـراتن چو سنگ و آب او اندیشه هاسـنـگ گـویـد آب دانـد مـاجـراآب گـویـد آســیـابــان را بــپــر…

دل چــو دانـه مــا مــثــال آســیـاآسیا کی داند این گردش چـرا
تن چو سنگ و آب او اندیشه هاسـنـگ گـویـد آب دانـد مـاجـرا
آب گـویـد آســیـابــان را بــپــرسکو فکند اندر نشیب این آب را
آسـیابـان گـویدت کـای نان خـوارگـر نگردد این کـه بـاشـد نانبـا
ماجـرا بـسیار خواهد شد خمشاز خـدا واپـرس تـا گـویـد تـو را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج