فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٨٠: هر که را ذوق دین پدید آید

هــر کــه را ذوق دیـن پــدیـد آیـدشـهـد دنـیاش کـی لـذیذ آیدآن چنان عقل را چه خواهی کردکـه نـگـوسـار یـک نـبـیـذ آیـدعقل بـفروش و جـمله حـیرت خرکه تو …

هــر کــه را ذوق دیـن پــدیـد آیـدشـهـد دنـیاش کـی لـذیذ آید
آن چنان عقل را چه خواهی کردکـه نـگـوسـار یـک نـبـیـذ آیـد
عقل بـفروش و جـمله حـیرت خرکه تو را سود از این خرید آید
نـه از آن حـالـتـیسـت ای عـاقـلکه در او عـقـل کس بـدید آید
نـشـود بــاز ایـن چـنـیـن قـفـلـیگـر همـه عـقـل ها کـلـید آید
گــر درآیـنــد ذره ذره بــه بــانــگآن هـمـه بـانـگ نـاشـنـید آید
چـه شـود بـیش و کم از این دریابـنـده گـر پـاک وگـر پـلـید آید
هـــر کـــه رو آورد بـــدیــن دریـــاگــر یـزیــدســت بــایـزیـد آیـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج