فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٨٠: دلپذیرست چنان پسته شکرشکنش

دلـپــذیـرسـت چــنـان پــسـتــه شـکـرشـکـنـشکه رسد پـیشتر از گوش بـه دلها سخنشخــط شــبــرنـگ دمـیـده اســت ز لـعــل لـب او؟یا بـه خون چشم سیه کرده عق…

دلـپــذیـرسـت چــنـان پــسـتــه شـکـرشـکـنـشکه رسد پـیشتر از گوش بـه دلها سخنش
خــط شــبــرنـگ دمـیـده اســت ز لـعــل لـب او؟یا بـه خون چشم سیه کرده عقیق یمنش
مـــرکـــز دایـــره عــــشــــرت جــــاویـــد شــــودبـوسـه ای راکـه فـتـد راه بـه کـنج دهنش
آفـــتـــابـــی اســـت کـــه از آب نــمــایــد دیــدارتــن لـرزنـده ســیـمـیـن ز تــه پــیـرهـنـش
در حــریـم صــدفـش گـوهـر بــیـنـایـی نـیـســتدل هر کـس کـه نیفـتـاده بـه چـاه ذقـنش
اشــک وآهــش گــهــر و عــنــبـــر ســـارا گــرددهرکـه چـون شـمـع بـودراه درآن انجـمنش
ســـرو قــدی کــه مــن از جـــلــوه او پـــامــالــمآسـمـان سـبـزه خـوابـیده بـود در چـمنش
مـغــز هـرکـس کـه ز فــکـر تــو پــریـشــان گـرددسنبل باغ بهشت است پریشان سخنش
عــاشـــقــان مــنــت آمــد قــاصــد نــکــشـــنــدکــه دهـد رفــتــن دلـهـا خــبــر ازآمـدنـش
کی درآید به نظر آن تن سیمین، که شده استپــیـرهــن بــال پــریـزاد ز لــطــف بــدنــش
تــا فـتــاده اســت بــه فـکـر ســرکـویـش صـائبهسـت دلگـیرتـر از شـام غـریبـان وطـنش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج