فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٨٠: ای تو آب زندگانی فاسقنا

ای تــو آب زنـدگـانـی فـاسـقـنـاای تـو دریای مـعـانـی فـاسـقـنـامـا سـبـوهـای طـلـب آورده ایمسوی تـو ای خضر ثـانی فاسقنامـاهـیـان جــان مـا زنـهـارخــ…

ای تــو آب زنـدگـانـی فـاسـقـنـاای تـو دریای مـعـانـی فـاسـقـنـا
مـا سـبـوهـای طـلـب آورده ایمسوی تـو ای خضر ثـانی فاسقنا
مـاهـیـان جــان مـا زنـهـارخــواهاز تـو ای دریای جـانی فـاسـقـنا
از ره هــجـــر آمــده و آورده مــاعـجـز خـود را ارمغـانی فـاسـقنا
داستـان خـسروان بـشنیده ایمتـو فـزون از داسـتـانی فـاسـقـنا
در گمان و وسوسه افتاده عقلزانک تـو فـوق گـمانی فـاسـقـنا
نیم عاقل چـه زند بـا عشـق تـوتـو جـنـون عـاقـلـانـی فـاسـقـنـا
کـعـبـه عـالـم ز تـو تـبــریـز شـدشمس حق رکن یمانی فاسقنا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج