فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٧: چون شمع اشک در طلب مدعا مریز

چـون شـمع اشـک در طـلـب مدعـا مریزنقد حیات خود چـو شرر بـرهوا مریزبی عزتی به اهل سخن مایه غم استزنـهـار خـرده های قـلـم زیر پـا مـریزبـاید اگـر بـه مر…

چـون شـمع اشـک در طـلـب مدعـا مریزنقد حیات خود چـو شرر بـرهوا مریز
بی عزتی به اهل سخن مایه غم استزنـهـار خـرده های قـلـم زیر پـا مـریز
بـاید اگـر بـه مردم بـیگـانه جـان فـشـاندزنــهــار آبـــرو بــه درآشــنــا مــریــز
آتـش تـمیز خـارو خـس از گـل نمی کـندای ساده لوح گل به گریبـان ما مریز
از مفـلـسـان زبـان ملـامـت کـشـیده دارزنهار خـون ماهی بـی فلس را مریز
صـائب گذشـت از دو جـهان در وفـای تـوخونش به خاک راه به تیغ جفا مریز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج