فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٧: آمد ندا از آسمان جان را که بازآ الصلا

آمـــد نــدا از آســـمـــان جـــان را کـــه بـــازآ الـــصـــلـــاجـان گـفـت ای نادی خـوش اهلـا و سـهلـا مرحـبـاســمـعــا و طــاعـه ای نـدا هـر دم دو …

آمـــد نــدا از آســـمـــان جـــان را کـــه بـــازآ الـــصـــلـــاجـان گـفـت ای نادی خـوش اهلـا و سـهلـا مرحـبـا
ســمـعــا و طــاعـه ای نـدا هـر دم دو صــد جــانـت فـدایـک بــار دیـگـر بــانـگ زن تـا بــرپــرم بــر هـل اتـی
ای نـــادره مـــهــمـــان مـــا بـــردی قـــرار از جـــان مـــاآخـر کـجـا مـی خـوانـیـم گـفـتـا بـرون از جـان و جـا
از پـــای ایــن زنــدانــیــان بـــیــرون کــنــم بـــنــد گــرانبــر چـرخ بــنـهـم نـردبــان تــا جـان بــرآیـد بــر عـلـا
تــو جــان جــان افــزاســتــی آخــر ز شــهـر مـاســتــیدل بـر غـریبـی مـی نـهی این کـی بـود شـرط وفـا
آوارگــی نــوشــت شــده خـــانــه فــرامــوشــت شــدهآن گـنـده پــیـر کـابــلـی صـد سـحــر کـردت از دغـا
ایـن قــافــلــه بــر قــافــلــه پــویـان ســوی آن مـرحــلـهچون برنمی گردد سرت چون دل نمی جوشد تو را
بـانـگ شـتـربـان و جـرس مـی نـشـنـود از پـیش و پـسای بـس رفیق و همنفس آن جا نشستـه گوش ما
خلقی نشسته گوش ما مست و خوش و بی هوش مانـعـره زنـان در گـوش مـا کـه سـوی شـاه آ ای گـدا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج