فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٧٩: عشق را جان بی قرار بود

عــشــق را جــان بـــی قــرار بـــودیاد جان پـیش عشق عار بـودسـر و جــان پــیـش او حـقـیـر بــودهر که را در سر این خمار بودهـمـه بــر قـلـب مـی زنـد ع…

عــشــق را جــان بـــی قــرار بـــودیاد جان پـیش عشق عار بـود
سـر و جــان پــیـش او حـقـیـر بــودهر که را در سر این خمار بود
هـمـه بــر قـلـب مـی زنـد عـاشـقانـدر آن صــف کـه کـارزار بــود
نــکـــنــد جـــانـــب گـــریــز نــظـــرگر چه شمشیر صد هزار بـود
عـشـق خـود مـرغـزار شـیرانسـتکی سـگی شـیر مرغـزار بـود
عـشـق جـان هـا در آسـتــیـن دارددر ره عـشـق جـان نـثـار بــود
نـام و نـامـوس و شـرم و انـدیـشـهپـیـش جـاروبـشـان غـبـار بـود
هـمـه کــس را شــکــار کــرد بــلــاعـاشـقـان را بــلـا شـکـار بـود
مـر بـلـا را چـنـان بـه جـان بــخـرنـدکـان بـلـا نـیـز شـرمـسـار بـود
جان عشق است شه صلاح الدینکــو ز اســـرار کـــردگــار بـــود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج