فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٧٨: هر که بهر تو انتظار کند

هـر کــه بــهـر تــو انـتــظــار کــنـدبـخـت و اقـبـال را شـکـار کـنـدبـهر بـاران چو کشت منتظر استسـینه را سـبـز و لـاله زار کـندبهر خورشید کان چو منت…

هـر کــه بــهـر تــو انـتــظــار کــنـدبـخـت و اقـبـال را شـکـار کـنـد
بـهر بـاران چو کشت منتظر استسـینه را سـبـز و لـاله زار کـند
بهر خورشید کان چو منتظر استســنـگ را لــعــل آبــدار کــنــد
انــتــظــار ادیــم بــهــر ســهــیــلانــدر او صــد هـزار کــار کــنــد
آهـنـی کـانـتــظــار صــیـقــل کـردروی را صـاف و بـی غـبـار کـند
ز انــتــظــار رســول تــیـغ عــلــیدر غـزا خـویش ذوالـفـقـار کـند
انــتـــظــار جـــنــیــن درون رحـــمنطـفه را شـاه خـوش عذار کند
انــتـــظــار حـــبـــوب زیــر زمــیــنهـر یـکــی دانـه را هـزار کــنـد
آسـیـا آب را چــو مـنـتــظـر اسـتسنگ را چست و بی قرار کند
انــتـــظـــار قــبـــول وحـــی خـــداچـشـم را چـشـم اعـتـبـار کند
انـــتـــظـــار نــثـــار بـــحـــر کـــرمسـینـه را درج در چـو نـار کـنـد
شــیــره را انــتـــظــار در دل خــمبـهـر مـغـز شـهـان عـقـار کـنـد
بـی کـنـارسـت فـضـل مـنتـظـرشرانــده را لــایــق کــنــار کــنــد
تــا قــیـامـت تــمــام هـم نـشــودشــرح آن کـانـتــظــار یـار کـنـد
ز انـتــظــارات شــمـس تــبــریـزیشـمس و ناهید و مه دوار کند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج