فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٧٧: هین که هنگام صابران آمد

هـیـن کــه هـنــگــام صــابــران آمــدوقـت سـخـتـی و امتـحـان آمداین چـنـین وقـت عـهـدهـا شـکـنـنـدکارد چون سوی استخوان آمدعهد و سوگند سخـت سسـت شودمر…

هـیـن کــه هـنــگــام صــابــران آمــدوقـت سـخـتـی و امتـحـان آمد
این چـنـین وقـت عـهـدهـا شـکـنـنـدکارد چون سوی استخوان آمد
عهد و سوگند سخـت سسـت شودمرد را کـار چـون بـه جـان آمـد
هله ای دل تـو خـویش سست مکندل قـوی کـن کـه وقـت آن آمد
چـــون زر ســرخ انــدر آتـــش خــنــدتـــا بـــگــویــنــد زر کـــان آمــد
گـرم خـوش رو بــه پـیـش تـیـغ اجـلبــانـگ بـرزن کـه پـهـلـوان آمـد
بــا خـدا بــاش و نـصـرت از وی خـواهکــه مــددهـا ز آســمــان آمــد
ای خــدا آســتــیـن فـضــل فــشــانچـونـک بـنـده بـر آسـتـان آمـد
چـون صـدف ما دهان گـشـادسـتـیمکـابـر فـضـل تـو درفـشـان آمـد
ای بــســا خــار خــشــک کــز دل اودر پــنـاه تــو گــلـســتــان آمـد
مـن نـشـان کـرده ام تــو را کـه ز تــودلخوشی های بـی نشان آمد
وقت رحمست و وقت عاطفت استکـه مـرا زخـم بــس گـران آمـد
ای ابــابــیـل هـیـن کـه بــر کــعــبــهلـشـکـر و پـیـل بـی کـران آمـد
عـقـل گـویـد مـرا خــمـش کـن بــسکــه خــداونـد غــیـب دان آمـد
مـن خــمـش کـردم ای خــدا لـیـکـنبـی من از خـان من فـغـان آمد
مـا رمـیت اذ رمـیت هـم ز خـداسـتتـیـر نـاگـه کـز ایـن کـمـان آمـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج