فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٧٦: هر کی در ذوق عشق دنگ آمد

هـر کـی در ذوق عــشــق دنـگ آمـدنـیک فـارغ ز نـام و نـنـگ آمـدنـشــود بــنـد گـفــت و گـوی جــهـانشیرگیری که چـون پـلنگ آمدشـیشـه عشـق را فراغت ها اسـ…

هـر کـی در ذوق عــشــق دنـگ آمـدنـیک فـارغ ز نـام و نـنـگ آمـد
نـشــود بــنـد گـفــت و گـوی جــهـانشیرگیری که چـون پـلنگ آمد
شـیشـه عشـق را فراغت ها اسـتگـر بـر او صـد هزار سـنگ آمد
نــام و نــامــوس کــی شــود مــانــعچـونک آن دلـربـای شـنگ آمد
صــد هـزاران چــو آســمــان و زمـیـنپـیش جولان عشق تـنگ آمد
قــیــصــر روم عــشــق غــالــب بـــادگر کسل چون سپاه زنگ آمد
زهــره بــر چــنــگ ایــن نــوا مــی زدکان قمر عاقبـت بـه چنگ آمد
شمس تبریز هر کی بی تو نشستعذر او پـیش عشـق لنگ آمد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج