فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ١٧٦: حرف عقبی که درین نشأه کنی تقریرش

حــرف عــقــبــی کـه دریـن نـشأه کـنـی تــقـریـرشهمچو خوابـی است که درخواب کنی تـعبـیرشعـــشــــق از پــــرده نـــامـــوس بــــرون مـــی آیـــداین نه …

حــرف عــقــبــی کـه دریـن نـشأه کـنـی تــقـریـرشهمچو خوابـی است که درخواب کنی تـعبـیرش
عـــشــــق از پــــرده نـــامـــوس بــــرون مـــی آیـــداین نه شمعی است که فانوس کند تسخیرش
بـی نـیـازی اسـت مـحـبــت کـه بــه تـکـلـیـف گـنـاهدســت در گــردن یـوســف نـکــنــد زنــجــیـرش
هــر کــه را دایــره خــلــق وســیــع افــتــاده اســتچـــار دیــوار عـــنــاصـــر نــکـــنــد دلــگـــیــرش
جــز دهــان تــوکــه در ســبــزه خــط پــنــهـان شــدنکـتـه ای نیسـت که پـوشـیده کـندتـفـسـیرش
آنچه روشن به من از شوخی آن حسن شده استچـشـم آیـیـنـه بــه صـد سـال نـبـیـنـد سـیـرش
هــرکــه بــیــرون رود از شــهــر بــه امــیــد نــجــاتحـکـم عـشـق اسـت نظـر بـنـدکـند نـخـجـیرش
مـی رســنـد اهـل قــلـم از ســخــن آخــر بــه نـوالاین نه طـفلی اسـت کز انگشـت نزاید شـیرش
صــائب ازحــلـقــه ایـن ســخــت کــمـانـان ســخــنخـامـه مـاسـت کـه بــر سـنـگ نـیـامـد تــیـرش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج