فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٧٥: یوسف آخرزمان خرامان شد

یـوسـف آخـرزمـان خـرامـان شـدشــکــر و شــهـد مــصــر ارزان شــدلـعـل عـرشـی تـو چـو رو بـنمـودتن کی باشد که سنگ ها جان شدتـخـتـه بـند فراق تـخـت نشست…

یـوسـف آخـرزمـان خـرامـان شـدشــکــر و شــهـد مــصــر ارزان شــد
لـعـل عـرشـی تـو چـو رو بـنمـودتن کی باشد که سنگ ها جان شد
تـخـتـه بـند فراق تـخـت نشستتـاج بـر سر که چـیسـت خـاقان شد
عشـق مهمان بـس شـگرف آمدخــانــه هــا خــرد بـــود ویــران شــد
پــر و بــال از جــلـال حـق رویـیـدقـفـس و مـرغ و بــیـضـه پــران شــد
بـادلان خـیره گشتـه کاین دل کوبـی دلـان بـی خـبـر کـه دل آن شـد
پای می کوب و عیش از سر گیربــه ســر مـن مـگـو کـه پــایـان شـد
زر چـو دربــاخـت خـواجــه صـرافصــرفــه او بــرد زانـک در کــان شــد
شـمس تـبـریز نردبـانی سـاخـتبـــام گــردون بـــرآ کــه آســان شــد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج