فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ١٧٤: مشکلست این که کسی را بکسی دل برود

مشکلست این که کسی را بکسی دل برودمهرش آسـان بـدرون آید و مشـکـل بـروددل مـن مـهـر تــرا گـر چـه بــخـود زود گـرفـتدیـر بــایـد کـه مـرا نـقـش تـو از د…

مشکلست این که کسی را بکسی دل برودمهرش آسـان بـدرون آید و مشـکـل بـرود
دل مـن مـهـر تــرا گـر چـه بــخـود زود گـرفـتدیـر بــایـد کـه مـرا نـقـش تـو از دل بــرود
بـحـر عـشـقـت گر ازین شـیوه زند موج فـراقکشـتـی من نه همانا که بـسـاحـل بـرود
بــی وصــال تــو مـن مــرده چــراغــم مــانـدههمچـو پـروانه که شمعش ز مقابـل بـرود
در عــروســی جــمـال تــو نـمـی دانـم کـسکـه ز پــیـرایـه ســودای تــو عـاطـل بــرود
بــا تــو خــوبــی نـتــوان گـفــت و نـدارم بــاورکـه بــتـبــریـز کـسـی آیـد و عـاقـل بــرود
آمـن از فـتـنـه حـسـن تـو درین دوران نیسـتمگر آنکـس کـه بـشـهر آید و غـافـل بـرود
لــایـق بــدرقــه راه تــو از هـرچــه مــراســتآب چشمی است که آن با تو بمنزل برود
خـاک کـویت همه گـل گـشـت زآب چـشـمـمچـون گـران بـار جـفـاهای تـو در گـل بـرود
عـهد کـرده اسـت که در محـمل تـن ننشـیندجـانم آن روز کـه از کـوی تـو محـمل بـرود
سـیـف فـرغـانـی یـارسـت تـرا حـاصـل عـمـرچـه بـود فـایده از عـمـر چـو حـاصـل بـرود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج