فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٧٤: شعر من نان مصر را ماند

شــعــر مــن نــان مــصــر را مــانــدشب بـر او بـگذرد نتانی خوردآن زمــانـش بــخــور کــه تــازه بــودپـیش از آنک بـر او نشیند گردگـرمـسـیـر ضـمـیـر …

شــعــر مــن نــان مــصــر را مــانــدشب بـر او بـگذرد نتانی خورد
آن زمــانـش بــخــور کــه تــازه بــودپـیش از آنک بـر او نشیند گرد
گـرمـسـیـر ضـمـیـر جــای ویـســتمی بمیرد در این جهان از برد
همچو ماهی دمی به خشک طپیدساعتی دیگرش بـبـینی سرد
ور خــوری بـــر خــیــال تــازگــیــشبـس خـیالات نقـش بـاید کـرد
آنــچ نــوشــی خــیــال تــو بــاشــدنـبــود گـفـتــن کـهـن ای مـرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج