فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٧٤: شد گلو سوزتر از خط لب همچون شکرش

شـد گلو سـوزتـر از خـط لب همچـون شـکـرشقـیـمـتـی گـشـت ازیـن گـردیـتـیـمـی گـهـرشپـسـتـه مـی گـشـت نـهـان در دل شـکـر دایـمچون نهان شد به خط سبز لب چو…

شـد گلو سـوزتـر از خـط لب همچـون شـکـرشقـیـمـتـی گـشـت ازیـن گـردیـتـیـمـی گـهـرش
پـسـتـه مـی گـشـت نـهـان در دل شـکـر دایـمچون نهان شد به خط سبز لب چون شکرش؟
زلـف وقـت اسـت کـه بــه چـهـره او خـال شـودبـس که پـیچـد بـه خـود از غـیرت موی کمرش
گـر چـنین نـشـو و نمـا مـی کـنـد آن تـازه نهالسرو چـون سـبـزه خـوابـیده شودپـی سپـرش
حــاصــلـی نـیـســت ازان نـخــل بــرومـنـد مـراتــا نـصـیـب لـب و دنـدان کـه بــاشـد ثــمـرش
بـلـبـلـی راکـه بـه بـی بــرگ و نـوایـی آمـوخـتبــرگ گــل نـاخــن الـمـاس بــود بــر جــگــرش
نــتــوان بـــســت بــه زنــجــیــر خــود آرایــان رانــعــل طــاوس درآتـــش بـــود ازبـــال وپـــرش
عـشـق کـرده اسـت مرا بـرسـر خـوانی مهمانکه زجـان سیر شدن هست کمین ما حـضرش
گر به گوهر رسد سنگ شکستی سهل استوای بـرآن که شـکـسـتـی رسـد از هم گهرش
صـائب از بـوسـه آن لـب، دهـنـی شـیـرین کـنتـانگشـتـه اسـت نهان در پـر طوطی شـکرش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج