فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٧٣: مادر عشق طفل عاشق را

مـــادر عـــشــــق طـــفـــل عـــاشـــق راپـیـش سـلـطـان بـی امـان نـبـردتــــا نـــشــــد بــــالـــغ و ز جــــان فــــارغپــیـش آن جـان جـان جـان نـ…

مـــادر عـــشــــق طـــفـــل عـــاشـــق راپـیـش سـلـطـان بـی امـان نـبـرد
تــــا نـــشــــد بــــالـــغ و ز جــــان فــــارغپــیـش آن جـان جـان جـان نـبــرد
روبـــه عـــقـــل گــر چـــه جـــهــد کـــنــدره بـــدان صــارم الــزمــان نــبــرد
جــــان فــــدا عــــشــــق را کـــه او دل راجــز بــه مـعــراج آســمـان نـبــرد
عــاشــقــان طــالــب نــشــان گــشــتــهعشقشان جز که بی نشان نبرد
خون چکیده ست ره ره این نه بس استعاشقی جز که خون فشان نبـرد
هـر کـشـان خـون نـه بــوی مـشـک دهـدتـو یـقـیـن دان کـه بـوی آن نـبـرد
دیــده را کـــحـــل شـــمــس تـــبـــریــزیجـز بـه مـعـشـوق لـامـکـان نـبـرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج