فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ١٧٣: از یکی آتش برآوردم تو را

از یــکــی آتـــش بـــرآوردم تـــو رادر دگـر آتـش بـگـسـتـردم تـو رااز دل من زاده ای همچون سخنچون سخن آخر فروخوردم تو رابـا مـنی وز مـن نمـی داری خـبـ…

از یــکــی آتـــش بـــرآوردم تـــو رادر دگـر آتـش بـگـسـتـردم تـو را
از دل من زاده ای همچون سخنچون سخن آخر فروخوردم تو را
بـا مـنی وز مـن نمـی داری خـبـرجـادوم من جـادوی کـردم تـو را
تـا نیفـتـد بـر جـمالـت چـشـم بـدگـوش مـالـیـدم بــیـازردم تــو را
دایم اقبـالت جـوان شـد ز آنچ داداین کـف دسـت جـوامردم تـو را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج