فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٧٢: عندلیبی که به دل هست ز غیرت خارش

عندلیبی که به دل هست ز غیرت خارشنــفــس صــبــح قــیـامــت دمــد از مــنـقــارشاز بـهار چـمن افروز چـه گل خـواهد چـید؟می پـرسـتـی کـه نبـاشـد بـه گـرو…

عندلیبی که به دل هست ز غیرت خارشنــفــس صــبــح قــیـامــت دمــد از مــنـقــارش
از بـهار چـمن افروز چـه گل خـواهد چـید؟می پـرسـتـی کـه نبـاشـد بـه گـرو دسـتـارش
دســت از پــرورش شــاخ امـل کــوتــه دارکـاین نهالـی اسـت کـه بـاشـد گـره دل بـارش
گـلشـنی راکـه بـود دیده گـلـچـین در پـیمـــژه بـــرهـــم نـــزنـــد خـــار ســـر دیـــوارش
حـاصل نعمت دنیا همه زرق است و فریباین درختی است که پوچ است سراسر بارش
کـیسـت امروز درین بـاغ بـغـیر از صـائب ؟عـنـدلـیـبــی کـه چــکـد خــون دل ازمـنـقـارش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج