فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٧٢: شاهدی بین که در زمانه بزاد

شـاهدی بـین که در زمانه بـزادبـت و بـتـخـانه را بـه بـاد بـدادشاهدانی که در جـهان سمرندکـس از ایشـان دگـر نـیـارد یاداز رخ مــاه او چــو ابــر گــشــو…

شـاهدی بـین که در زمانه بـزادبـت و بـتـخـانه را بـه بـاد بـداد
شاهدانی که در جـهان سمرندکـس از ایشـان دگـر نـیـارد یاد
از رخ مــاه او چــو ابــر گــشــودهفت گردون ز همدگر بـگشاد
همچو مهتاب شاخ شاخ آن نورسـوی هر روزنـی درون افـتـاد
تابـشش چون بـتافت بـیشترکجــان هـا را بــخـورد از بــنـیـاد
جـان ها ذره ذره رقصـان گشـتپیش خورشید جان ها دلشاد
همـچـو پـرواز شـمـس تـبـریزیجمله پران که هر چه بـادا بـاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج