فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٧٢: در میان عاشقان عاقل مبا

در مـیـان عــاشــقــان عــاقـل مـبــاخـاصه اندر عشق این لعلین قبـادور بـــادا عــاقــلــان از عــاشــقــاندور بــادا بــوی گـلـخــن از صــبــاگـر درآی…

در مـیـان عــاشــقــان عــاقـل مـبــاخـاصه اندر عشق این لعلین قبـا
دور بـــادا عــاقــلــان از عــاشــقــاندور بــادا بــوی گـلـخــن از صــبــا
گـر درآیـد عـاقـلـی گـو راه نـیـســتور درآیـد عـاشـقـی صـد مـرحـبـا
مجـلـس ایثـار و عـقـل سـخـت گـیرصـرفه اندر عـاشـقی بـاشـد وبـا
نـنـگ آیـد عــشــق را از نـور عــقـلبــد بــود پــیــری در ایــام صــبـــا
خــانــه بــازآ عــاشــقــا تــو زوتــرکعمر خود بی عاشقی باشد هبا
جان نگیرد شمس تبریزی به دستدسـت بـر دل نـه بـرون رو قـالـبـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج