فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ١٧١: چون نمایی آن رخ گلرنگ را

چـون نـمـایـی آن رخ گـلـرنـگ رااز طـرب در چـرخ آری سـنـگ رابـار دیگر سر بـرون کن از حجـاباز بـــرای عــاشـــقــان دنــگ راتـا کـه دانش گـم کـند مـر را…

چـون نـمـایـی آن رخ گـلـرنـگ رااز طـرب در چـرخ آری سـنـگ را
بـار دیگر سر بـرون کن از حجـاباز بـــرای عــاشـــقــان دنــگ را
تـا کـه دانش گـم کـند مـر راه راتـا که عـاقل بـشـکند فرهنگ را
تا که آب از عکس تو گوهر شودتـا کـه آتـش واهلـد مر جـنگ را
من نخواهم ماه را بـا حـسن تـووان دو سـه قـنـدیـلـک آونـگ را
مــن نـگــویـم آیـنـه بــا روی تــوآســمــان کــهــنــه پـــرزنــگ را
دردمــیــدی و آفــریــدی بــاز تــوشـکـل دیگـر این جـهان تـنگ را
در هـوای چـشـم چـون مـریخ اوساز ده ای زهره باز آن چنگ را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج