فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٧٠: عید بر عاشقان مبارک باد

عـید بـر عـاشـقان مبـارک بـادعـاشـقـان عـیدتـان مبـارک بـادعــیــد ار بــوی جــان مــا دارددر جهان همچو جان مبارک بادبـر تـو ای ماه آسـمان و زمینتا بـ…

عـید بـر عـاشـقان مبـارک بـادعـاشـقـان عـیدتـان مبـارک بـاد
عــیــد ار بــوی جــان مــا دارددر جهان همچو جان مبارک باد
بـر تـو ای ماه آسـمان و زمینتا بـه هفت آسمان مبـارک بـاد
عید آمد بـه کف نشـان وصـالعاشقان این نشان مبـارک بـاد
روزه مگشای جز به قند لبشقــنـد او در دهـان مـبــارک بــاد
عـید بـنوشـت بـر کـنار لـبـشکاین می بـی کران مبـارک بـاد
عید آمد که ای سبـک روحـانرطـل هـای گـران مـبــارک بــاد
چند پـنهان خوری صلاح الدینبـوسـه های نـهان مـبـارک بـاد
گر نصیبـی بـه من دهی گویمبـر مـن و بـر فـلـان مـبـارک بـاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج