فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٧٠: تا به شب ای عارف شیرین نوا

تـا بـه شـب ای عـارف شـیـریـن نـواآن مــــــایـــــی آن مــــــایـــــی آن مــــــاتـا بـه شـب امروز ما را عشرتـسـتالـــصــــلـــا ای پــــاکـــبــــا…

تـا بـه شـب ای عـارف شـیـریـن نـواآن مــــــایـــــی آن مــــــایـــــی آن مــــــا
تـا بـه شـب امروز ما را عشرتـسـتالـــصــــلـــا ای پــــاکـــبــــازان الـــصـــلـــا
درخـرام ای جــان جــان هـر سـمـاعمــه لــقـــایــی مــه لــقــایــی مــه لــقــا
در مــیــان شـــکــران گــل ریــز کــنمــرحـــبـــا ای کـــان شـــکـــر مــرحـــبـــا
عــمــر را نـبــود وفــا الــا تــو عــمــربــــاوفــــایــــی بــــاوفــــایــــی بــــاوفــــا
بـس غریبی بـس غریبی بس غریباز کـــجـــایـــی از کـــجـــایـــی از کـــجـــا
با که می باشی و همراز تو کیستبــــا خـــدایـــی بـــا خـــدایـــی بـــا خـــدا
ای گــزیـده نـقــش از نـقــاش خــودکــی جــدایـی کــی جــدایـی کــی جــدا
بــا هـمـه بـیـگـانـه ای و بــا غـمـشآشــنــایـی آشــنــایـی آشــنـایـی آشــنـا
جــزو جــزو تــو فــکــنــده در فــلــکربـــــــنـــــــا و ربـــــــنـــــــا و ربـــــــنــــــا
دل شکسـتـه هین چـرایی بـرشکنقـــلــب هــا و قـــلــب هــا و قـــلــب هــا
آخـــر ای جـــان اول هـــر چـــیـــز رامــنــتــهــایــی مــنــتــهــایــی مــنــتــهــا
یـوسـفـا در چـاه شـاهـی تـو ولـیـکبـــی لـــوایــی بـــی لـــوایــی بـــی لـــوا
چـاه را چـون قـصـر قـیـصـر کـرده ایکــیــمــیــایــی کــیــمــیــایــی کــیــمــیــا
یک ولی کی خـوانمت کـه صـد هزاراولـــــیــــایــــی اولـــــیــــایــــی اولــــیــــا
حـشـرگـاه هر حـسـینـی گـر کـنـونکـــربـــلـــایــی کـــربـــلـــایــی کـــربـــلـــا
مشـک را بـربـند ای جـان گر چـه تـوخوش سقایی خوش سقایی خوش سقا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج