فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٧٠: برتو دوزخ شده از کثرت عصیان آتش

بــرتــو دوزخ شــده از کــثــرت عــصــیـان آتــشورنه در چـشم خـلیل اسـت گلستـان آتـشزلــف و خــط چــهــره او را نــتــوانــد پــوشــیــددرتــه دامـن ش…

بــرتــو دوزخ شــده از کــثــرت عــصــیـان آتــشورنه در چـشم خـلیل اسـت گلستـان آتـش
زلــف و خــط چــهــره او را نــتــوانــد پــوشــیــددرتــه دامـن شــبــهـاســت نـمــایـان آتــش
دوزخ از سـردی ایـام بــهـشـتــی شـده اســتمی کـند جـلـوه گـل فـصـل زمـسـتـان آتـش
گر چه از سنگدلان است،ز خوی تو شده استچــون شـرر در جــگـر سـنـگ گـریـزان آتــش
دوزخ سـوخـتـگـان صـحـبــت بـی مـغـزان اسـتکــه بـــه فــریــاد درآیــد زنــیــســـان آتـــش
بــرحـذر بــاش ازان لـب چــو شـود گـرم عـتــابطرفه شوری است چو افتد به نمکدان آتش
ژاژ خــارا نــبـــود بـــی ســخــن پـــوچ،حـــیــاتمی شـود از خـس و خـاشـاک فروزان آتـش
سرو دودی است که ازآتـش گل خـاستـه استتـا کـه زد از نفـش گرم بـه بـسـتـان آتـش ؟
چـه کـنـد زخـم زبــان بــا جــگـر سـوخـتــگـان ؟خــار را گـل کـنـد از ســیـنـه ســوزان آتــش
نیسـت از هیزم تـر گریه آتـش کـه شـده اسـتپــیـش رخـسـار عـرقـنـاک تــو گـریـان آتــش
بـرق بـا شوخی مژگان تو دامی است بـه خاکهسـت بـاتـنـدی خـوی تـو بـه فـرمـان آتـش
حــسـن یـوسـف کـنـد آن روز جــهـان را روشـنکـه ز رویـش جـهـد از سـیـلـی اخـوان آتـش
در تــــه دامــــن فــــانـــوس گــــریـــزد صــــائببـس که داغ اسـت ازان چـهره خـندان آتـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج