فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٦: تا دست دست توست میی در ایاغ ریز

تـا دسـت دست تـوست میی در ایاغ ریزبـر هر زمـین کـه رسـی رنگ بـاغ ریزجـام جـم و سـفـال، گـل یک حـدیقـه اندمانند شیشه می به لب هر ایاغ ریززان باده ای که…

تـا دسـت دست تـوست میی در ایاغ ریزبـر هر زمـین کـه رسـی رنگ بـاغ ریز
جـام جـم و سـفـال، گـل یک حـدیقـه اندمانند شیشه می به لب هر ایاغ ریز
زان باده ای که ریگ روان تردماغ ازوستیک قـطـره درپـیـالـه این بـیـدمـاغ ریز
ذوق کدام بـاده بـه خوش دشمن است؟تـا عندلیب مست شود خـون زاغ ریز
بـلبـل بـرای چـیست خس و خار آشیان؟مشتی به چشم رخنه دیوار بـاغ ریز
دسـتـت اگر بـه سوده الماس می رسـددرآسـتـیـن زخـم و گـریـبــان داغ ریـز
صـائب بـکش ز میکده عـشـق سـاغـریتـه جـرعه نشاط بـه رخـسار بـاغ ریز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج