فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٦: ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا

ای یـوســف آخــر ســوی ایـن یـعــقــوب نـابــیـنـا بــیـاای عـیسـی پـنـهـان شـده بـر طـارم مـینـا بـیااز هـجـر روزم قـیـر شـد دل چـون کـمـان بـد تـیـر…

ای یـوســف آخــر ســوی ایـن یـعــقــوب نـابــیـنـا بــیـاای عـیسـی پـنـهـان شـده بـر طـارم مـینـا بـیا
از هـجـر روزم قـیـر شـد دل چـون کـمـان بـد تـیـر شـدیعـقـوب مسـکین پـیر شـد ای یوسـف بـرنا بـیا
ای موسـی عـمران کـه در سـینه چـه سـیناهاسـتـتگـاوی خـدایی مـی کـنـد از سـینـه سـینـا بـیـا
رخ زعـفـران رنـگ آمـدم خــم داده چــون چــنـگ آمـدمدر گـور تـن تـنـگ آمـدم ای جـان بــاپـهـنـا بــیـا
چــشـم مـحـمـد بــا نـمـت واشـوق گـفـتــه در غـمـتزان طـره ای انـدرهـمـت ای سـر ارسـلـنـا بـیـا
خورشید پیشت چون شفق ای بـرده از شاهان سبقای دیـده بــیـنـا بــه حـق وی سـیـنـه دانـا بـیـا
ای جان تو و جان ها چو تن بی جان چه ارزد خود بدندل داده ام دیر است من تـا جان دهم جانا بـیا
تــا بــرده ای دل را گــرو شــد کــشــت جــانـم در درواول تــو ای دردا بــرو و آخــر تــو درمــانــا بــیــا
ای تــــــو دوا و چـــــاره ام نـــــور دل صـــــدپــــــاره امانـدر دل بـیـچـاره ام چـون غـیر تـو شـد لـا بـیـا
نـشـنـاخـتــم قـدر تــو مـن تــا چــرخ مـی گـویـد ز فـندی بـر دلش تیری بـزن دی بـر سرش خارا بـیا
ای قــاب قــوس مــرتــبــت وان دولــت بـــامــکــرمــتکس نیست شاها محرمت در قرب او ادنی بیا
ای خـسـرو مه وش بـیا ای خـوشتـر از صد خـوش بـیاای آب و ای آتــش بــیــا ای در و ای دریـا بــیـا
مـخـدوم جـانم شـمـس دین از جـاهت ای روح الـامینتـبـریز چـون عرش مکین از مسـجـد اقصی بـیا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج