فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ١٦٩: ز جولان نظر مجروح می شد روی نیکویش

ز جـولان نظر مجـروح می شـد روی نیکویشچـسان دل دارد خط را کاین چنین استـاد بـررویش ؟رمیدن جـمع بـا خـواب گران هرگز نمی گرددچسان این هر دو را آمیخت با ه…

ز جـولان نظر مجـروح می شـد روی نیکویشچـسان دل دارد خط را کاین چنین استـاد بـررویش ؟
رمیدن جـمع بـا خـواب گران هرگز نمی گرددچسان این هر دو را آمیخت با هم چشم جادویش ؟
بـه خـال او سپـردم خـرده جـان را،ندانستـمکـه در ایـام خــط پــنـهـان کــنـد رو خــال هـنـدویـش
به تیغ بی نیازی می کشدخضر و مسیحا رابـه صـید مـن کـجـا رغـبـت کـنـد مـژگـان دلـجـویش؟
مـدار دلـبـری بـرنـعـل وارون اسـت خـوبـان رامــشــو زنــهــار صــائب نــاامــیــد ازچــیـن ابــرویـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج