فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٦٨: ای بروییده به ناخواست به مانند گیا

ای بـروییده بـه نـاخـواسـت بـه مـاننـد گـیاچون تو را نیست نمک خواه برو خواه بیاهر که را نیست نمک گر چه نماید خدمتخدمت او بـه حقیقت همه زرقست و ریابـرو…

ای بـروییده بـه نـاخـواسـت بـه مـاننـد گـیاچون تو را نیست نمک خواه برو خواه بیا
هر که را نیست نمک گر چه نماید خدمتخدمت او بـه حقیقت همه زرقست و ریا
بـرو ای غصـه دمی زحـمت خـود کوتـه کنبــاده عـشـق بــیـا زود کـه جـانـت بــزیـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج