فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١٦٨: اندرین شهر دلم سرو روانی دارد

انـــدریـــن شـــهـــر دلـــم ســــرو روانـــی داردکه ز شکر سخن از پـستـه دهانی داردچـون خـرامـد نکـنـد هیچ نظـر از چـپ و راسـتنیسـت آگـه کـه بـهر سـو…

انـــدریـــن شـــهـــر دلـــم ســــرو روانـــی داردکه ز شکر سخن از پـستـه دهانی دارد
چـون خـرامـد نکـنـد هیچ نظـر از چـپ و راسـتنیسـت آگـه کـه بـهر سـو نـگـرانی دارد
گـر بـشـب خـواب کـنـد زنـده نـبــاشـد آن کـسکـنـدر آغـوش چــنـان سـرو روانـی دارد
گرچه در دست من از ملک جهان چیزی نیستدلبـری هست که از حسن جهانی دارد
تــو مــیـانـش نـتــوانـی کــه بــبــیـنـی لــیـکــنکـمـرش بـا تـو بـگـوید کـه مـیـانـی دارد
دلــبــرا زآن تــوام نـیـســت بــدعــوی حــاجــتعاشـق روی تـو بـر چـهره نشـانی دارد
مرده اند این همه مردم کـه تـوشـان می بـینیزنده آنست که او همچو تـو جـانی دارد
چــون بــبــازار هـوس دســت بــسـودایـی بــردبـنـده گـر سـود کـنـد هـیچ زیـانـی دارد
گـفـتـه ای اسـب طـلـب در پـی مـن تـیـز مـرانبا کسی گوی که در دست عنانی دارد
خـلـق شـایـد کـه تــرا خـسـرو خـوبــان گـویـنـدزآنکه فرهاد تـو شـیرین سـخـنانی دارد
ســیـف فــرغــانــی کــام تــو کــه آلــود بــزهــرآن شـکـرخـنده کـه پـرنوش دهانی دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج