فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ١٦٨: آتش افکند در جهان جمشید

آتـش افـکـنـد در جـهـان جـمـشـیداز پــس چــار پــرده چــون خـورشـیـدخـنـک او را کـه شـد بـرهنـه ز بـودوای آن را کـه جــســت ســایـه بــیـددل سپـیدست و…

آتـش افـکـنـد در جـهـان جـمـشـیداز پــس چــار پــرده چــون خـورشـیـد
خـنـک او را کـه شـد بـرهنـه ز بـودوای آن را کـه جــســت ســایـه بــیـد
دل سپـیدست و عشق را رو سرخزان سپیدی که نیست سرخ و سپید
عـشـق ایمـن ولـایتـیسـت چـنانکتـــرس را نــیــســـت انــدر او امـــیــد
هر حیاتـی که یک دمش عمرستچــون بــرآیـد ز عـشـق شــد جــاویـد
یک عروسیست بر فلک که مپرسور بـــپــرســی بـــپــرس از نــاهــیــد
زین عروسـی خـبـر نداشت کسیآمــدنــد انــبـــیــا بـــه رســـم نــویــد
شـمـس تـبـریز خـسـرو عـهدسـتخـسـروان را هـلـه بــه جـان بــخـریـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج