فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٦٧: گر تو را بخت یار خواهد بود

گــر تــو را بــخــت یــار خــواهــد بــودعشق را بـا تـو کار خـواهد بـودعمر بـی عاشـقی مدان بـه حـسـابکان بـرون از شمار خـواهد بـودهر زمـانـی کـه مـی …

گــر تــو را بــخــت یــار خــواهــد بــودعشق را بـا تـو کار خـواهد بـود
عمر بـی عاشـقی مدان بـه حـسـابکان بـرون از شمار خـواهد بـود
هر زمـانـی کـه مـی رود بـی عـشـقپیش حق شرمسار خواهد بود
هر چـه انـدر وطـن تـو را سـبـکـسـتسـاعـت کـوچ بــار خـواهـد بـود
بــر تــو ایـن دم کـه در غـم عـشـقـیچـون پـدر بـردبــار خـواهـد بـود
فــقــر کــز وی تــو نــنــگ مــی داریآن جـهـان افـتـخـار خـواهد بـود
تــلـخــی صـبــر اگـر گـلـوگـیـر اســتعاقبـت خـوشـگوار خـواهد بـود
چـون رهـد شـیـر روح از این صـنـدوقانـدر آن مـرغــزار خــواهـد بــود
چــون از ایـن لــاشــه خــر فــرود آیــدشاه دل شهسـوار خـواهد بـود
دامـــن جـــهــد و جـــد را بـــگـــشـــاکـز فـلـک زر نـثـار خـواهـد بــود
تـــو نــهــان بـــودی و شــدی پـــیــداهـر نـهـان آشـکـار خـواهـد بـود
هـر کــی خــود را نـکــرد خــوار امـروزهمچـو فرعون خوار خواهد بـود
هـر کـه چــون گـل ز آتــش آب نـشـداندر آتـش چـو خـار خـواهد بـود
چــون شــکــار خــدا نــشــد نــمــرودپـشه ای را شـکار خـواهد بـود
هـر کـه از نـقـد وقــت بــســت نـظــرسـخـره ای انتـظار خـواهد بـود
هـر کـه را اخــتــیـار کـردش عــشــقمست و بـی اختیار خواهد بـود
هر که او پست و مست عشق نشدتــا ابــد در خـمـار خـواهـد بــود
هر کـه را مـهر و مـهر این دم نـیسـتاشـتـری بـی مهار خـواهد بـود
در سـر هر که چـشـم عبـرت نیسـتخـوار و بـی اعتـبـار خواهد بـود
بـس کن ار چـه سـخـن نشـاند غـبـارآخـر از وی غـبــار خـواهـد بــود
شــمـس تــبــریـز چــون قـرار گـرفـتدل از او بـی قـرار خـواهـد بــود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج