فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٦٧: ای دوستر از جانم زین بیش مرنجانم

ای دوسـتـر از جـانـم زیـن بـیـش مـرنـجـانـمگــر زخــم زنــی شــایـد بــر دیـده گــریـانــمدر نـرد هـوس خـوبــان بــسـیـار مـرا بــردنـدتـا عشـق تـو می…

ای دوسـتـر از جـانـم زیـن بـیـش مـرنـجـانـمگــر زخــم زنــی شــایـد بــر دیـده گــریـانــم
در نـرد هـوس خـوبــان بــسـیـار مـرا بــردنـدتـا عشـق تـو می بـازم خـود هیچ نمی دانم
بــر فــرش وصــال تــو آن روز کـه پــا کــوبــمبـر تـارک عـرش آید دسـتـی کـه بـرافـشـانم
چــون پــای فــراغــت را در دامـن صــبــر آرمتــا دسـت غـمـت نـبــود کـوتــه ز گـریـبــانـم
پــیـونــد غــمــت مــا را بــبــریـد ز شــادیـهـامـن کـند بـدم عـشـقـت مـالـید بـر افـسـانم
گفتـی چه شود دانی کز مشک سیه گردیبــر عـارضـم افـشـانـد ایـن زلـف پــریـشـانـم
یعـنی که محـقق دان نسـخ همه خـوبـان راچــون گـرد عـذار آمـد آن خــط چــو ریـحــانـم
در کــارگـه وصــلـت گـر نـیـســت مـرا کـاریهـم دولــت مــن روزی کــاری بــکــنــد دانـم
بخت من مسکین بین کز دولت عشقت منسـعـدی دگـر گـشـتـم زآن روی گـلـسـتـانـم
گـویند کـه مـی دارد دل خـسـتـه تـرا؟ گـویماین دوست که من دارم و آن یار که من دانم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج