فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٦٦: چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا

چــمــنــی کــه تــا قــیــامــت گــل او بــه بــار بــاداصـنمی کـه بـر جـمالـش دو جـهان نثـار بـاداز بــگــاه مــیـر خــوبــان بــه شــکــار مــی خــ…

چــمــنــی کــه تــا قــیــامــت گــل او بــه بــار بــاداصـنمی کـه بـر جـمالـش دو جـهان نثـار بـادا
ز بــگــاه مــیـر خــوبــان بــه شــکــار مــی خــرامــدکـه بــه تــیـر غــمـزه او دل مـا شــکـار بــادا
به دو چشم من ز چشمش چه پیام هاست هر دمکه دو چشم از پـیامش خوش و پـرخمار بـادا
در زاهـدی شــکــســتــم بــه دعــا نـمــود نـفــریـنکـه بــرو کـه روزگـارت هـمـه بــی قـرار بــادا
نــه قــرار مــانــد و نــی دل بـــه دعـــای او ز یــاریکه بـه خون ماست تشنه که خداش یار بـادا
تــن مـا بــه مـاه مـانـد کــه ز عــشــق مـی گــدازددل ما چـو چـنگ زهره که گسستـه تـار بـادا
بــه گــداز مـاه مـنـگــر بــه گــســســتــگــی زهـرهتـو حـلـاوت غـمش بـین کـه یکـش هزار بـادا
چـه عروسیسـت در جـان که جـهان ز عکس رویشچـو دو دسـت نوعـروسـان تـر و پـرنـگـار بـادا
بــه عــذار جــســم مـنـگـر کـه بــپــوســد و بــریـزدبه عذار جان نگر که خوش و خوش عذار بادا
تــن تــیـره هـمـچـو زاغـی و جـهـان تــن زمـسـتــانکـه بـه رغـم این دو نـاخـوش ابـدا بـهـار بـادا
کـه قـوام ایـن دو نـاخــوش بــه چــهـار عـنـصــر آمـدکـه قـوام بــنـدگـانـت بــجـز ایـن چـهـار بــادا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج