فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٦٦: رگ لعل است ازدلهای خونین قد دلجویش

رگ لعل اسـت ازدلهای خـونین قد دلجـویشزجانهای پـریشان رشتـه جان است هرمویشقـبـای اطـلـس افـلـاک شـد پـیراهن یوسـفزبـس پـیچـید درمـغـز پـریشـان جـهـان ب…

رگ لعل اسـت ازدلهای خـونین قد دلجـویشزجانهای پـریشان رشتـه جان است هرمویش
قـبـای اطـلـس افـلـاک شـد پـیراهن یوسـفزبـس پـیچـید درمـغـز پـریشـان جـهـان بـویش
ز هر زخم نمایان مشرق خورشید می گرددشهیدی (را) که باشد شمع بالین پرتو رویش
سـجـود آسـمـانـهـا حـلـقـه بـیـرون دربـاشـدچه بـاشد سجـده من در حضور طاق ابـرویش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج