فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ١٦٦: تویی که عارض رخسار دلستان داری

تـویی که عارض رخـسـار دلستـان داریدلـم بــغـمـزه ربـودی و قـصـد جـان داریتـو بـوسـتـان جـمالی و ناشـکفـتـه هنوزهـزار غـنـچـه بــر اطـراف بـوسـتـان دار…

تـویی که عارض رخـسـار دلستـان داریدلـم بــغـمـزه ربـودی و قـصـد جـان داری
تـو بـوسـتـان جـمالی و ناشـکفـتـه هنوزهـزار غـنـچـه بــر اطـراف بـوسـتـان داری
بـدین رخ چـو مه و قامت چـو سـرو روانتـرا همی رسـد ار سـر بـر آسـمان داری
چــو در کـنـار نـیـایـی کـجــا تــوان دیـدندقـیقـه یی که تـو از لطـف در میان داری
من ار ز پای درآیم ترا چه غم که چو منهزار عاشـق سـرگشـتـه در جـهان داری
میان زمره خـوبـان مرا دلـی گـم گـشـتتـوی ز جـمـلـه ایـن دلـبـران کـه آن داری
ز دوسـتـی تـو کـارم بـکام دشـمن شـدروا بـود که چـنین دوسـت را چـنان داری
غـمـت بـجـان بـخـریدم خـدات مزد دهادکـز آن مـتـاع نفـیس اینـچـنین زیان داری
ز خـاک درگه تـو زآن مرا نصیبـی نیسـتکـه آب دیـده خـلـقـی بــر آسـتــان داری
مـدام سـبــز بــود گـلـشـن مـحـبــت مـااگـر تـو آب سـخـن ایـنـچـنـین روان داری
تـو آن مهی که تـرا گفت سـیف فرغانیحدیث یا شکرست آن که در دهان داری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج