فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٦٥: چه نسبت بانسیم مصر دارد شوخی بویش؟

چه نسبـت بـانسیم مصر دارد شوخی بـویش؟کـه خـون رامـشـک سـازد در دل صـیـاد، آهـویشز گـل پــیـراهـنـی چــشـم نـســیـم آشـنـادارمکه از رنگ است پـابـرجـاتـ…

چه نسبـت بـانسیم مصر دارد شوخی بـویش؟کـه خـون رامـشـک سـازد در دل صـیـاد، آهـویش
ز گـل پــیـراهـنـی چــشـم نـســیـم آشـنـادارمکه از رنگ است پـابـرجـاتـر از دلبـستـگی بـویش
تــمـنـای تــرحــم دارم از خـورشـیـد رخـسـاریکه یک زخم نمایان است صبح ازدست و بازویش
رگ خــوابــش عــنـان دولــت بــیـدار مـیـگــردددلـی کـافـتــاد در سـرپــنـجـه مـژگـان دلـجـویـش
ازان در دل گـره چـون لاله دارم شـکـوه خـونینکه خـاکسـتـر شود اشک کبـاب از گرمی خـویش
کـجــا دامـان آن آتــش عـنـان راخـون مـاگـیـرد؟بـه خـون رنگـین نمـی گـردد زتـیزی تـیغ ابـرویش
کمند از طوق قمری حلقه سازد سرو بستانیاگـر بـر طـرف بــاغ افـتـد ز شـوخـی راه آهـویـش
میسر نیست چشم از روی او بـرداشتن صائبکه چون خواب بـهاران است گیرا چشم جادویش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج