فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٦٥: عاشقانی که باخبر میرند

عـاشـقـانـی کـه بــاخـبـر مـیـرنـدپـیش معشوق چـون شـکر میرنداز الـســت آب زنـدگــی خــوردنـدلــاجــرم شــیــوه دگــر مــیــرنــدچـونک در عاشـقی حـشـر …

عـاشـقـانـی کـه بــاخـبـر مـیـرنـدپـیش معشوق چـون شـکر میرند
از الـســت آب زنـدگــی خــوردنـدلــاجــرم شــیــوه دگــر مــیــرنــد
چـونک در عاشـقی حـشـر کردندنی چـو این مـردم حـشـر مـیرنـد
از فرشـتـه گذشـتـه اند بـه لطـفدور از ایشان که چون بشر میرند
تـو گمان می بـری که شیران نیزچـون سـگـان از بــرون در مـیـرنـد
بــدود شـاه جـان بـه اسـتـقـبــالچـونک عـشـاق در سـفـر مـیرنـد
همه روشن شوند چون خورشیدچــونـک در پــای آن قـمـر مـیـرنـد
عـاشـقـانی کـه جـان یک دگـرنـدهمـه در عـشـق همـدگـر مـیرنـد
همه را آب عشق بـر جـگر اسـتهـمــه آیـنـد و در جــگــر مــیـرنـد
همـه هـسـتـنـد همـچـو در یتـیمنــه بـــر مـــادر و پـــدر مـــیــرنــد
عــاشــقـان جــانـب فـلـک پــرنـدمـنـکـران در تــک ســقــر مـیـرنـد
عاشـقان چـشـم غیب بـگشـایندبـاقـیان جـمـلـه کـور و کـر مـیرنـد
و آنک شـب ها نخـفتـه اند ز بـیمجمله بـی خوف و بی خطر میرند
و آنک این جـا علف پـرسـت بـدندگـاو بـودنـد و هـمـچـو خـر مـیرنـد
و آنـک امـروز آن نـظـر جـسـتــنـدشـاد و خـنـدان در آن نظـر مـیرند
شـاهشـان بـر کـنـار لـطـف نـهـدنی چـنین خـوار و محـتـضـر میرند
و انک اخـلـاق مـصـطـفـی جـویندچـون ابـوبـکـر و چـون عـمر میرند
دور از ایـشـان فـنـا و مـرگ ولـیکاین بـه تـقـدیـر گـفـتـم ار مـیـرنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج