فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٦٤: عشق تو مست و کف زنانم کرد

عشق تـو مسـت و کف زنانم کردمستـم و بـیخـودم چـه دانم کردغــوره بــودم کـنـون شــدم انـگـورخـویشـتـن را تـرش نـتـانـم کـردشــکــریـنــســت یــار حــلــ…

عشق تـو مسـت و کف زنانم کردمستـم و بـیخـودم چـه دانم کرد
غــوره بــودم کـنـون شــدم انـگـورخـویشـتـن را تـرش نـتـانـم کـرد
شــکــریـنــســت یــار حــلــوایـیمشـت حـلـوا در این دهانم کـرد
تــا گــشــاد او دکــان حــلــوایــیخـانـه ام بـرد و بـی دکـانـم کـرد
خـلـق گـویـد چــنـان نـمـی بــایـدمـن نـبـودم چـنـین چـنـانـم کـرد
اولا خم شکست و سرکه بریختنـوحــه کــردم کـه او زیـانـم کـرد
صد خـم می بـه جـای آن یک خمدرخــورم داد و شــادمـانـم کــرد
در تــنـور بــلــا و فــتــنـه خــویـشپـخـتـه و سـرخ رو چـو نـانم کـرد
چـون زلـیخـا ز غـم شـدم من پـیرکـرد یـوســف دعــا جــوانـم کـرد
مـی پـریـدم ز دسـت او چـون تـیردسـت در مـن زد و کـمـانم کـرد
پـر کـنـم شـکـر آسـمـان و زمـیـنچـون زمـین بـودم آسـمـانم کـرد
از ره کـهـکــشــان گـذشــت دلـمزان سوی کهکشان کشانم کرد
نـــردبـــان هــا و بـــام هــا دیــدمفــارغ از بــام و نــردبــانــم کــرد
چـون جـهان پـر شد از حکایت مندر جـهان همچـو جـان نهانم کرد
چـون مـرا نرم یافـت همـچـو زبـانچـون زبــان زود تــرجـمـانـم کـرد
چـون زبــان مـتـصـل بـه دل بــودمراز دل یـک بــه یـک بـیـانـم کـرد
چــون زبــانـم گـرفـت خـون ریـزیهمـچـو شـمشـیر در میانم کـرد
بـس کـن ای دل کـه در بـیان نـایدآن چــه آن یـار مــهـربــانـم کــرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج