فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ١٦٣: دین و دنیا از آن من باشد

دیــن و دنــیــا از آن مــن بـــاشــداگـر او دلـسـتـان مـن بــاشـددارم از جــان خـویـش دوسـتــرشاگر آن دوست جان من باشدآن حــلـاوت کـه در لـبــســت او…

دیــن و دنــیــا از آن مــن بـــاشــداگـر او دلـسـتـان مـن بــاشـد
دارم از جــان خـویـش دوسـتــرشاگر آن دوست جان من باشد
آن حــلـاوت کـه در لـبــســت او رااگــر انـدر لـبــان مـن بــاشــد
من گمان می برم که روح القدسهر شبـی میهمان من بـاشد
مـــن گـــدایـــم بـــریــن درو روزیمـلـک کـونین نان مـن بـاشـد
گـر شـبـی مـر سـگـان کـویـش راطعمه از استخوان من بـاشد
بـــگــزارم خــراج هــر دو جـــهــاناگـر او در ضـمـان مـن بـاشـد
خـویشـتـن را بـجـان زیـان کـنـم ارسـود او در زیـان مـن بــاشـد
نـنـویسـم بـجـز حـکـایـت دوسـتتـا قـلـم در بـنـان مـن بـاشـد
غـزلـکـهـای ایـنـچــنـیـن شـیـریـندسـتــکـار زبــان مـن بــاشـد
هـمـه اشــعــار ســیـف فـرغـانـیچـون بـبـینی از آن من بـاشد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج