فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٦١: سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد

سـیـبـکـی نـیم سـرخ و نـیمـی زرداز گـل و زعـفـران حــکـایـت کـردچون جدا گشت عاشق از معشوقبـرد معشـوق ناز و عـاشـق دردایـن دو رنـگ مـخـالـف از یـک هـجـ…

سـیـبـکـی نـیم سـرخ و نـیمـی زرداز گـل و زعـفـران حــکـایـت کـرد
چون جدا گشت عاشق از معشوقبـرد معشـوق ناز و عـاشـق درد
ایـن دو رنـگ مـخـالـف از یـک هـجـربـر رخ هـر دو عـشـق پـیـدا کـرد
رخ مـعــشــوق زرد لــایـق نـیـســتسرخـی و فربـهی عاشق سرد
چــونــک مــعــشــوق نــاز آغــازیــدنـاز کـش عـاشـقـا مـگـیـر نـبـرد
انــا کــالــشــوک ســیـدی کــالــوردفـهما اثـنان فـی الحـقـیقـه فـرد
انــه الــشــمــس انــنـی کــالــظــلمـنـه حـر الـبـقـا و مـنـی الـبــرد
ان جــــالـــوت بــــارز الـــطــــالـــوتان داوود قــدروا فـــی الــســـرد
دل ز تــن زاد لـیـک شـاه تــنـســتهـمــچــنـانـک بــزایـد از زن مـرد
بــاز در دل یـکــی دلــیـســت نـهـانچـون سـواری نهان شده در گرد
جـــنـــبــــش گـــرد از ســـوار بــــوداوست کاین گرد را به رقص آورد
نیسـت شـطـرنـج تـا تـو فـکـر کـنیبــا تــوکـل بــریـز مـهـره چـو نـرد
شــمـس تــبــریـز آفـتــاب دلـســتمـیـوه هـای دل آن تـفـش پـرورد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج