فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ١٦٠: رسم نو بین که شهریار نهاد

رسـم نـو بـین کـه شـهریار نهادقبـله مان سـوی شـهر یار نهادنـقــد عــشــاق را عــیـار نـبــوداو ز کـــان کــرم عـــیــار نــهــادگل صدبرگ برگ عیش بساخت…

رسـم نـو بـین کـه شـهریار نهادقبـله مان سـوی شـهر یار نهاد
نـقــد عــشــاق را عــیـار نـبــوداو ز کـــان کــرم عـــیــار نــهــاد
گل صدبرگ برگ عیش بساختروی سـوی بـنـفـشـه زار نـهـاد
هر که را چـون بـنفشه دید دوتـاکـرد یـکــتــا و در شــمـار نـهـاد
بـی دلان را چو دل گرفت بـه بـرسرکشان را چو سر خمار نهاد
منتـظر بـاش و چـشـم بـر در دارکــو نـظــر را در انـتــظــار نـهـاد
غــم او را کــنـار گــیـر کــه غــمروی بـر روی غـمـگـسـار نـهـاد
کـس چـه داند که گلشـن رخ اوبـر دل بـی دلـم چـه خـار نـهاد
از دل بــی دلــم قــرار مــجــویکــانـدر او درد بــی قــرار نـهـاد
آهوان صـید چـشـم او گـشـتـندچـونـک رو جـانـب شـکـار نـهاد
آن زره مـوی در کـمـان ز کـمـینتـــیــرهــای زره گـــذار نـــهــاد
خـویشـتـن را چـو در کنار گرفـتخــلــق را دور و بــرکــنـار نـهـاد
رحـمتـش آه عـاشـقـان بـشـنیدآهـشـان را بـس اعـتـبـار نـهـاد
در عنایات خـویشـشـان بـکشیدجـرمشـان را بـه جـای کار نهاد
نـور عـشـاق شـمـس تـبــریـزینـور در دیـده شـمـس وار نـهـاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج