فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ١٥٧: گفتم که ای جان خود جان چه باشد

گفتم که ای جان خود جان چه بـاشدای درد و درمـان درمـان چــه بــاشـدخـواهـم کـه سـازم صـد جـان و دل راپـیـش تـو قـربــان قـربـان چـه بـاشـدای نـــور روی…

گفتم که ای جان خود جان چه بـاشدای درد و درمـان درمـان چــه بــاشـد
خـواهـم کـه سـازم صـد جـان و دل راپـیـش تـو قـربــان قـربـان چـه بـاشـد
ای نـــور رویـــت ای بــــوی کـــویـــتاســرار ایـمــان ایـمـان چــه بــاشــد
گــفــتــی گــزیـدی بــر مــا دکــانــیبـر بـی گـنـاهی بـهـتـان چـه بـاشـد
اقـبــال پـیـشـت سـجـده کـنـانـسـتای بـخـت خـندان خـندان چـه بـاشد
بــگـشـای ای جـان در بــر ضـعـیـفـانبــر رغـم دربــان دربــان چــه بــاشـد
فـــرمـــود صـــوفـــی کـــه آن نــداریبــاری بـپـرسـش کـه آن چـه بــاشـد
بـا حـسـن رویت احـسـان کـی جـویدخود پیش حسنت احسان چه باشد
تــو شــیــری و مــا انــبـــان حــیــلــهدر پـیـش شـیـران انـبـان چـه بـاشـد
بـــــردار پـــــرده از پــــیــــش دیــــدهکوری شـیطـان شـیطـان چـه بـاشـد
بس خلق هستند کز دوست مستندهـرگـز نـدانـنـد کـه نـان چــه بــاشـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج