فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ١٥٧: ای هوس های دلم باری بیا رویی نما

ای هـوس هـای دلــم بــاری بــیـا رویـی نــمــاای مراد و حاصلم بـاری بـیا رویی نمامشکل و شوریده ام چون زلف تـو چون زلف توای گشاد مشکلم باری بیا رویی نم…

ای هـوس هـای دلــم بــاری بــیـا رویـی نــمــاای مراد و حاصلم بـاری بـیا رویی نما
مشکل و شوریده ام چون زلف تـو چون زلف توای گشاد مشکلم باری بیا رویی نما
از ره و مـنـزل مـگــو دیـگــر مـگــو دیـگــر مـگــوای تو راه و منزلم بـاری بـیا رویی نما
درربودی از زمین یک مشت گل یک مشت گلدر میان آن گـلـم بـاری بـیا رویی نمـا
تــا ز نـیـکـی وز بــدی مـن واقـفـم مـن واقـفـماز جـمالت غـافلم بـاری بـیا رویی نما
تـا نسـوزد عقل من در عشق تـو در عشق تـوغافلم نی عـاقلم بـاری بـیا رویی نما
شه صلاح الدین که تو هم حاضری هم غایبـیای عجوبـه واصلم بـاری بیا رویی نما

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج