فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ١٥٧: اگر چه بی نیاز ست از دو عالم ناز تمکینش

اگـر چـه بـی نیاز سـت از دو عـالـم ناز تـمـکـینشچـه بـیتـابـانه می چـسـبـد بـه دل لـبـهای شـیرینشازان در چـشـم او عـاشـق بـود از خـاک ره کـمـتـرکـه قـ…

اگـر چـه بـی نیاز سـت از دو عـالـم ناز تـمـکـینشچـه بـیتـابـانه می چـسـبـد بـه دل لـبـهای شـیرینش
ازان در چـشـم او عـاشـق بـود از خـاک ره کـمـتـرکـه قـمـری مـی کـند نقـش قـدم را سـرو سـیمینش
مـرا چـون مـهرتـابـان داغ دارد آسـمـان چـشـمـیکــه تــابـــد پـــنــجــه الــمــاس رامــژگــان زریــنــش
دگـر مـاه نـوی بــر ســیـنـه مـن مـی زنـد نـاخــنکه گوهر در صدف پنهان شده است از شرم پروینش
بـه بـوی مشـک بـتـوان صـدبـیابـان رفـت دنبـالشز شـوخـیـهـا اگـر پـی گـم کـنـد آهـوی مـشـکـیـنـش
درین بستان شبی راهر که دارد زنده چون شبنمچــراغ آفــتــاب آیــد بــه پــای خــود بــه بــالــیــنــش
نـگـیـن را در نـگـیـن دان رتـبــه دیـگـر بــود صـائباگـــر بـــاور نــداری ســـیــر کـــن درخـــانــه زیــنــش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج