فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ١٥٦: شراب لعل می سازد عرق راروی گلگونش

شـراب لـعـل مـی سـازد عـرق راروی گـلـگـونشقـدح لـبــریـز بـرمـی گـردد ازلـبـهـای مـیـگـونـشز طـوق خـویش سـازد حـلقـه نام سـرو راقـمریدرآن گلشن که گردد…

شـراب لـعـل مـی سـازد عـرق راروی گـلـگـونشقـدح لـبــریـز بـرمـی گـردد ازلـبـهـای مـیـگـونـش
ز طـوق خـویش سـازد حـلقـه نام سـرو راقـمریدرآن گلشن که گردد جلوه گر شمشاد موزونش
غبارش لاله گون خیزد، نسیمش گلفشان باشدبـه هر خـاکی کـه افـتـد پـرتـو رخـسـار گلگونش
قـدح را شـوق آن لب شـهپـر پـرواز می بـخـشـدبـه سـاقی احـتـیاجـی نیست در بـزم همایونش
چـه پـروا دارد از سـنگ ملـامـت دشـت پـیمـاییکـه از پـیـشـانـی واکـرده بــاشـد بـر مـجـنـونـش
اگر شـیرین ز ناز و سـرکـشـی آتـش عـنان گرددکـنـد فـرهاد رامـمـنون بـه عـذر لـنگ، گـلـگـونش
چــه لـازم دورکـردن از حــریـم خـود سـپــنـدی راکـه بــی آرامـی دل مـی بــرد از بــزم بــیـرونـش
مرا رعنا غزالی می کشد درخـاک و خـون صائبکـه جـای گـرد، مجـنون خـیزد از دامـان هامونش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج